Thuộc Tính

  • RAM 4G - 8G
  • RAM 16G - 64G

RAM Laptop

 
Cuộc gọi ZaloMessenger