Thuộc Tính

  • PSU Dưới 400W
  • PSU Từ 400W đến dưới 600W
  • PSU Từ 600W đến dưới 800W
  • PSU Trên 800W

PSU - Nguồn

 
Cuộc gọi ZaloMessenger