HDD/SSD EXternal

Thuộc Tính

  • HDD/SSD EXternal 500GB - 1TB
  • HDD/SSD EXternal 2TB - 10TB
Cuộc gọi ZaloMessenger